Sosial media marketing maslahatlary, bilmeli semaltdan

Kiçijik we täze bir iş alyp barsaňyz, sosial mediýanyň barlygyny äsgermezlik etmek ähtimallygyňyz bar. “Facebook”, “Twitter”, “Pinterest”, “LinkedIn” we “Google+” ýaly web sahypalarynda ýeterlik köp wagt sarp edýän bolsaňyz, “ Semalt” hünärmeni Nik Çaýkowskiý bu sahypalaryň wagtyň geçmegi bilen size köp peýdalar berjekdigini kepillendirýär. Şeýlelik bilen, sosial media saýtlaryny paýhasly saýlamak we olary dolandyrmak üçin birnäçe wagt sarp etmek möhümdir. Näçe wagt sarp edýändigiňiz, web sahypaňyzyň näçe gezek görüljekdigini we näçe önümi onlaýn satyp boljakdygyny kesgitlär. “Facebook” we “Twitter” şahsy we marka täsirleri uly ähmiýete eýe bolan iki esasy sosial media torudyr. Bu gün her bir ownuk telekeçi üçin käbir sosial media marketing maslahatlaryny paýlaşdyk.

Facebook

“Facebook” -y ulananyňyzda sahypalary döretmeli, jemgyýetlere goşulmaly we “Facebook” mahabatlary arkaly has köp adam çekmeli. Bular size kän çykdajy etmez, ýöne maksatly diňleýjiňiz hökman markaňyz we işiňiz bilen tanşar. Birinji ädim, iş sahypaňyzy döretmek we ony Facebook tarapyndan tassyklamak. Köp gyzykly mazmun bilen doldurýandygyňyza we markalaryňyz hakda ýokary hilli makalalar ýazyň. Sahypany jemgyýetlerde paýlaşyň we beýlekilerden halamagyny haýyş ediň. Indiki ädim, “Facebook” üçin mazmun strategiýalaryny döretmek we muşdaklaryňyzyň köpüsi onlaýn bolanda makalalary ýerleşdirmek. Postsazgylary tertibe salsaňyz we esasanam iň ýokary döwürde iň köp täsir etseňiz gowy bolardy.

Twitter

“Twitter” -i ulananyňyzda, maksadyňyz köp yzarlaýjylary toplamak we mümkin bolmagy üçin degişli hastaglary goýmak bolmaly. Twitter dünýä bilen aragatnaşyk saklamagyň we aragatnaşyk saklamagyň iň oňat usullaryndan biridir. Eger-de twitleriňiz wirusa çyksa, onlaýn onlaýn gatnaşyga ynanyp bilersiňiz. Mümkin bolan ilkinji zat, bioňyzy dogry ýasamakdyr. Adyňyzy, profil suratyňyzy salyň we markaňyza baglanyşyk bilen özüňiz hakda azajyk ýazyň. Indiki ädim, yzarlamak isleýänleriňizi saýlamak we yzyňyzdan gitmegini haýyş etmek. Bu prosesi her gün gaýtalaň we diňleýjileriňizi hemişe gyzyklandyrýandygyna göz ýetiriň. Twitterde gyzykly we peýdaly zatlary paýlaşsaňyz, birnäçe günüň içinde köp sanly yzarlaýjy gazanmak ähtimallygyňyz bar.

LinkedIn

LinkedIn iň meşhur we ajaýyp sosial media platformasydyr. Bu ýerde iş gözleýänler we işewür adamlar her gün duşuşýarlar. LinkedIn-iň sanly CV-si diýmek ýalňyş bolmaz. Bu ýerde şahsy we hünär tejribäňiz, bilim derejäňiz hakda ýazmaly we köp sanly adam bilen baglanyşmaga synanyşmaly bolarsyňyz. Näçe köp adam bilen baglanyşsaňyz, onlaýn işe girmek mümkinçiligiňiz şonça ýokary bolar. LinkedIn-de bir iş alyp baranyňyzda we mahabatlandyranyňyzda-da, baglanyşyklaryňyzyň we yzarlaýjylaryňyzyň sanyna baglylykda aňsatlyk bilen täsir edip bilersiňiz. Mazmunyňyzy yzygiderli wagyz ediň we gyzykly zatlary her gün diýen ýaly paýlaşyň.

mass gmail