Semalt: “Google Analytics” bilen sosial media traffigini nädip yzarlamaly?

“Google Analytics” traffigiň nireden gelýändigini we myhmanlary ýokary hilli mazmun bilen nädip çekip boljakdygyny görmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, işimiziň zerurlyklaryna laýyk gelýän maksatlary çalt kesgitläp bileris we gelýänleriň maksadymyza laýyk gelýändigini ölçäp bileris. “Google Analytics” -iň kömegi bilen okyjylaryňyz hakda gymmatly düşünjeleri almak gaty aňsat. Şeýle hem, sosial media traffigini kesgitlemäge we baha bermäge kömek edýär. “Facebook”, “Twitter”, “Google+”, “Instagram” we “LinkedIn” sahypaňyza dürli girýänleri iberýän iň meşhur sosial media saýtlarydyr we olary Google Analytics hasabyňyz arkaly yzarlap bilersiňiz.

Bu ýerde “ Semalt” -yň ýokary hünärmeni Ross Barber size “Sosial media” traffigini bölmek üçin “Advanced Segment” -i nähili ulanmalydygyny öwreder. Şeýle hem, web sahypaňyza girýänleriň özüni alyp barşyny synlap bilersiňiz.

Google Analytics-den başlamak:

Oňa girmezden ozal, Google Analytics-iň täze wersiýasyny ulanýandygyňyza göz ýetirmeli. Munuň üçin diňe hasabyňyza girmeli we ýokarky çep tarapdaky Täze wersiýa opsiýasyna basmaly.

1-nji ädim: Trafik çeşmelerini kesgitläň:

Birinji ädim, haýsy sosial media saýtlarynyň sahypaňyza iň köp traffik iberýändigini kesgitlemekdir. Munuň üçin “Trafik çeşmeleri” opsiýasyna girip, “All Traffic” -i saýlamaly.

2-nji ädim: Giňişleýin segment dörediň:

Trafik çeşmelerini dogry kesgitläniňizden soň, indiki ädim traffigi dürli kategoriýalara bölmek üçin şol sahypalar üçin Öňdebaryjy bölümleri döretmekdir. Ativea-da bolmasa, dürli segmentleri gurup bilersiňiz we tapawudyna baha bermek üçin deňeşdirip bilersiňiz.

3-nji ädim: Twitter traffigi bölümleri:

Twitter hasabyňyz üçin beýleki sosial media saýtlary bilen deňeşdirilişini barlamak üçin ösen segmentleri döretmek mümkin. Munuň üçin Google Analitika hasabyňyzdaky “Advanced Segment” opsiýasyna basmaly we Täze “Custom Segment” döretmeli. Soň bolsa, bu segmente dogry at bermeli we oňa twitter.com, TweetDeck, HootSuite, bit.ly we t.co goşmaly.

4-nji ädim: “Facebook” traffik bölümleri:

Şeýle hem, “Twitter” hasabyňyzdaky ýaly döredilen “Facebook” trafik segmentlerini döredip bilersiňiz - diňe süzgüç atlaryny facebook.com we m.facebook.com görnüşine üýtgetmeli.

5-nji ädim: Google+ Trafik bölümleri:

“Facebook” we “Twitter” segmentlerini döredeniňiz ýaly, Google+ traffik segmentlerini aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz. Etmeli zadyňyz, süzgüçiňize plus.url.google.com diýip at bermekdir. Google+ traffigiň köp bölegini plus.url.google.com baglanyşygyndan iberýär diýmek ygtybarly. Şeýle hem, Google.com URL-den käbir myhmanlary görersiňiz, ýöne Filtrler bölümine goşmagyň zerurlygy ýok.

Sosial media traffigi:

Indi dürli segmentleri nädip döretmelidigini bilýärsiňiz, beýleki sosial media saýtlary üçin hem segment döretmek aňsat. Birnäçe segmenti ulanyp bilersiňiz we StumbleUpon, Delicious, Digg, LinkedIn we Instagram-dan gelýänleri öz içine alýarsyňyz.

Mysal üçin, aşakda OR beýany bilen segmentlere goşmak isleýän web sahypalaryňyz bar:

1. t.co.

2. Twitter.com

3. HootSuite

4. Bit.ly

5. TweetDeck

6. Facebook.com

7. plus.url.google.com

8. m.facebook.com

9. LinkedIn

10. Reddit

Bular diňe birnäçe mysal, ýöne talaplaryňyza görä dürli sosial ulgam sahypalary üçin birnäçe segment döredip bilersiňiz.

mass gmail